اخبار

فعالیت های شرکت از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۰ الی ۹۶/۰۸/۲۴

 1. آغاز فاز دوم ارزیابی سالانه واحدهای مستقر در مراکز رشد
 2. ارزیابی سالانه ۹ واحد مستقر در پارک فناوری
 3. بازدید از ۲ شرکت به منظور ارزیابی دانش بنیان در شهر اصفهان
 4. پیگیری بحث نظارت لیزینگ محصولات دانش بنیان و تشکیل جلسه در شهر مشهد
 5. پیگیری طرح توجیهی

فعالیت های شرکت از تاریخ ۹۶/۰۸/۱۴ الی ۹۶/۰۸/۱۷

 1. اتمام فاز اول ارزیابی سالانه واحدهای مستقر در مراکز رشد
 2. ارزیابی سالانه ۹ واحد مستقر در پارک فناوری
 3. بازدید از یک شرکت به منظور ارزیابی دانش بنیان در شهر اصفهان
 4. پیگیری بحث نظارت لیزینگ محصولات دانش بنیان و تشکیل جلسه در شهر مشهد
 5. آغاز فاز اول طرح توجیهی

فعالیت های شرکت از تاریخ ۹۶/۰۸/۰۶ الی ۹۶/۰۸/۱۱

 1. اتمام فاز اول ارزیابی سالانه واحدهای مستقر در مراکز رشد
 2. ارزیابی سالانه ۱۲ واحد مستقر در پارک فناوری
 3. بازدید از ۱۲ شرکت به منظور ارزیابی دانش بنیان در شهرهای اصفهان، تهران، یزد، قزوین، مورچه خورت، نجف آباد و شهرکرد
 4. پیگیری بحث نظارت لیزینگ محصولات دانش بنیان

فعالیت های شرکت از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۲ الی ۹۶/۰۷/۲۶

 1. ارزیابی سالانه ۱۹ واحد فناوری مستقر در مراکز رشد
 2. حضور در جلسات هم اندیشی کارگزاران دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 3. تشکیل جلسه نظارت لیزینگ در استان اصفهان

فعالیت های شرکت از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۵ الی ۹۶/۰۷/۱۹

 1. ارزیابی سالانه ۱۴ واحد فناوری مستقر در مراکز رشد
 2. بازدید از دو شرکت به منظور ارزیابی دانش بنیان بودن در استان اصفهان
 3. بازدید از دو شرکت بزرگ به منظور ارزیابی دانش بنیان بودن در استان تهران
 4. تشکیل جلسه نظارت برای لیزینگ محصولات دانش بنیان

فعالیت های شرکت از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۰ الی ۹۶/۰۷/۱۳

 1. ارزیابی سالانه ۱۳ واحد فناوری مستقر در مراکز رشد
 2. بازدید از سه شرکت به منظور ارزیابی دانش بنیان بودن در استان اصفهان
 3. بازدید از دو شرکت بزرگ به منظور ارزیابی دانش بنیان بودن در استان تهران
 4. تشکیل جلسه ارزیابی لیزینگ محصولات دانش بنیان