بررسی معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

حمایت‌های معافیت‌های مالیاتی

شرکت های دانش بنیان درخصوص درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش بنیان خود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.

شرکت‌ها پیش از پایان هر سال مالی (در تاریخ اعلام شده از طرف دبیرخانه کارگروه)، به کارتابل خود مراجعه و اطلاعات خود را به روز‌رسانی و به همراه تعهدنامه مربوطه ارسال می‌‌نمایند. پرونده شرکت بعد از ارزیابی، به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

راهنمای حمایت معافیت مالیاتی