افتخارات و عناوین برتر شرکت سنجش دانش آیریک

برخی از افتخارات شرکت سنجش و دانش آیریک به شرح زیر است.

  • کارگزار برتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۳
  • کارگزار برتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۴
  • کارگزار برتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۵
  • گواهی کارشناس برتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۳
  • لوح تقدیر از ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
  • اخذ مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال ۹۴
  • اخذ مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال ۹۵
  • گواهی نامه شایستگی ارزیابی شرکتهای دانش بنیان